Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (II)”

 

Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (II)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim.

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez:

- 17% osób z niepełnosprawnościami,

- 35% osób długotrwale bezrobotnych,

- 48% osób o niskich kwalifikacjach,

- 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup.

 

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich : 1.761.826,00 zł.

Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Projekt zakłada realizację zawodową 234 osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym:

- 5 osób z niepełnosprawnościami,

- 91 osób długotrwale bezrobotnych

- 131 kobiet.

 

Zadania realizowane w projekcie:

- poradnictwo zawodowe (234),

- pośrednictwo pracy (198),

- szkolenia (11),

- staże (187),

- bony na zasiedlenie (24),

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (12).

Projektowanie stron: mescaldesign.pl