Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
w powiecie radziejowskim (II)

 

Powiat Radziejowski / Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej  osób bezrobotnych w powiecie radziejowski (II)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świeckim.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 33% osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 39% kobiet,
 • 33% osób z niepełnosprawnościami,
 • 30% osób długotrwale bezrobotnych,
 • 38% osób o niskich kwalifikacjach.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 810.772,92 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. - 31.12.2016 r.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 •  
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach. 

Projekt zakłada aktywizację zawodową 89 osób bezrobotnych, w tym: 

 • 18 osób powyżej 50 roku życia,
 • 47 kobiet,
 • 3 osób z niepełnosprawnościami,
 • 53 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 62 osób niskowykwalifikowanych.

Zadania realizowane w projekcie:

 • poradnictwo zawodowe (89 osób),
 • pośrednictwo pracy (75 osób),
 • staże (73 osób),
 • szkolenia (6 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (8 osób),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (2 osób).

 

 

 

 

 

 

Projektowanie stron: mescaldesign.pl