Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2012-07-25

Informacje o naborze

 

W związku z realizacją projektu „Krok po kroku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

      Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych niepełnosprawnych na następujących stanowiskach:

1)     pracownik ogrodu – osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, po ukończonym szkoleniu „Projektowanie ogrodów”,

2)     pracownik magazynu – dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, po ukończonym szkoleniu „Pracownik obsługi magazynowej pakowacz” (osoby legitymują się uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi).

      Wniosek o zorganizowanie stażu należy składać w sekretariacie tut. Urzędu, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w godzinach 8ºº-15ºº zgodnie z obowiązującym wzorem. Szczegółowe informacje: koordynator projektu Małgorzata Jeryś – tel. 54 285 5555 lub osobiście w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój nr 11.

      Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami)

      Wzór wniosku o zorganizowanie stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczono poniżej.

 

Pliki do pobrania
Lista obecności osoby odbywającej staż - EFS 2012-08-23 09:43:06 197 KB pobierz
Wniosek 2012-07-25 12:13:58 165 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

2012-08-03

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji 2012

W sierpniu 2012 PUP w Radziejowie rozpoczął realizację projektu „STOP bezrobociu” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                w ramach priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 PO KL.

 

Odbiorcą pomocy przewidzianej w ramach projektu jest 65 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Radziejowie.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

v  zarejestrowanie w PUP w Radziejowie jak osoba bezrobotna będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

      bezrobotny do 25 roku życia,

      bezrobotny długotrwale,

      bezrobotna kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

      bezrobotny powyżej 50 roku życia,

      bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,

      bezrobotny bez doświadczenia zawodowego,

      bezrobotny bez wykształcenia średniego,

      bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

      bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,

      bezrobotny niepełnosprawny,

      bezrobotny po zakończeniu kontraktu socjalnego

v  zamieszkiwanie na terenie powiatu radziejowskiego.

 

Pierwszeństwo będą miały osoby :

długotrwale bezrobotne,

powyżej 50 roku życia,

nie posiadające kwalifikacji zawodowych,

nie posiadający doświadczenia zawodowego

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami motywacyjnymi, które prowadzone będą m.in. przez psychologa. Ponadto uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w szkoleniach:

- nowoczesny pracownik biurowy,

- magazynier-sprzedawca.

 

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy zostaną skierowani do odbycia stażu, który trwać będzie maksymalnie 6 miesięcy. Staż organizowany będzie u przedsiębiorców, którzy zapewnią możliwość pogłębienia zdobytej na szkoleniach wiedzy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego poniżej oraz w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój 11, 13,

 

Szczegółowe informacje i zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pokój 11 i 13 w godzinach 800-1400.

Pliki do pobrania
Formularz rekrutacyjny 2012-08-03 07:42:56 194 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

2012-08-28

Krok po kroku informacja na stronę sierpień 2012

Od kwietnia 2012 roku PUP w Radziejowie realizuje projekt „Krok po kroku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 POKL, którego uczestnikami są osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad psychologa i prawnika oraz ze szkoleń „Projektowanie ogrodów” i „Pracownik obsługi magazynowej pakowacz”.

Po zakończeniu szkoleń uczestnikom umożliwiono podjęcie stażu na stanowiskach zapewniających pogłębienie wiedzy zdobytej na szkoleniach.

 

Z projektu skorzystało 30 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanych w PUP w Radziejowie.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

2012-12-05

STOP bezrobociu

 

W związku z realizacją projektu „STOP bezrobociu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych na następujących stanowiskach:

1)     Pracownik biurowy i pokrewne – osoby bezrobotne, po ukończonym szkoleniu „Nowoczesny pracownik biurowy”,

2)     Magazynier, sprzedawca, pracownik magazynu – osoby bezrobotne, po ukończonym szkoleniu „Magazynier-sprzedawca”.

 

Planowany termin rozpoczęcia max. 6 – miesięcznych staży to styczeń – luty 2013 roku.

 

      Wniosek o zorganizowanie stażu należy składać w sekretariacie tut. Urzędu, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w godzinach 8ºº-15ºº zgodnie z obowiązującym wzorem. Szczegółowe informacje: koordynator projektu Małgorzata Jeryś – tel. 54 285 5555 lub osobiście w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój nr 11.

      Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami)

      Wzór wniosku o zorganizowanie stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczono poniżej.

Pliki do pobrania
Wniosek o organizację stażu 2012-12-05 11:15:42 166 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

2013-08-30

Szkolenia „Nowoczesny pracownik biurowy” i „Skuteczny sprzedawca”.

Od września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku PUP w Radziejowie realizuje projekt „STOP bezrobociu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 POKL, którego uczestnikami są osoby bezrobotne.

 

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania między innymi ze szkoleń „Nowoczesny pracownik biurowy” i „Skuteczny sprzedawca”.

 

Po zakończeniu szkoleń uczestnikom umożliwiono podjęcie stażu na stanowiskach zapewniających pogłębienie wiedzy zdobytej na szkoleniach.

 

Z projektu skorzystało 66 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Radziejowie. Po zakończeniu udziału w projekcie co najmniej 50% uczestników podjęło bądź podejmie zatrudnienie.

Artykuł dodany przez: Pup Radziejów

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl