Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2014-08-21

Bony

BON SZKOLENIOWY

1.W  ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego:
a)Koszty jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe.
b)Koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
c)Koszty przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu, do wysokości do 150,00 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin i do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin.
d)Koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości do 550 zł w przypadku szkolenia trwającego 75 godzin, do 1100 zł w przypadku szkolenia trwającego 75 – 150 godzin, do 1500 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
e)Starosta finansuje powyższe koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym,a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
2.Osobie odbywającej szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego przysługuje w okresie szkolenia stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie za 150 godzin szkolenia.
3.Do wniosku należy przedłożyć uprawdopodobnienie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, p. 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25 (literowa obsługa klienta).

BON STAŻOWY

1.W  ramach bonu stażowego starosta finansuje:
a)Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego stażyście w miesięcznych transzach w wysokości 100,90 zł łącznie ze stypendium.
b)Koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
2.Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.
3.Staż na podstawie bonu stażowego może zostać zorganizowany u pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Po wywiązaniu się z obowiązku zatrudnienia pracodawca otrzymuje premię w wysokości 1513,50 zł.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, p. 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25 (literowa obsługa klienta).

BON NA ZASIEDLENIE

1.Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
a)z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
b)odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
c)bezrobotny będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2.Maksymalna wartość bonu na zasiedlenie to 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Środki przyznane w ramach bonu przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Ostateczna wartość bonu wynikać będzie z umowy zawartej pomiędzy Starostą Radziejowskim a bezrobotnym.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, p. 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25 (literowa obsługa klienta).

 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl