Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Poradnictwo zawodowe

Powiatowy urząd pracy świadczy poradnictwo zawodowe:

1) osobie zarejestrowanej poprzez:

 1. poradę indywidualną polegającą na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
 2. poradę grupową polegającą  na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują  pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
 3. szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
 4. informację indywidualną polegającą na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania  informacji zawodowej;
 5. informację grupową polegającą na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych;
 6. udostępnienie zasobów informacji zawodowych do samodzielnego wykorzystania.

 

2) osobie niezarejestrowanej poprzez:

 1. informację indywidualną polegającą na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania  informacji zawodowej;
 2. informację grupową polegającą na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych;
 3. udostępnienie zasobów informacji zawodowych do samodzielnego wykorzystania.

 

3) pracodawcy krajowemu poprzez pomoc w:

 1. doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych,
 2.  rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej.

 

Poradnictwo zawodowe funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

 

 1. dostępności;
 2. dobrowolności;
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności;
 6. poufności i ochrony danych.

Skontaktuj się z pracownikiem urzędu pracy, jeżeli nie posiadasz umiejętności poszukiwania pracy oraz masz obniżoną motywację w zakresie aktywności zawodowej, a także jeżeli masz trudności w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu lub zmianie zawodu,
 • podjęciu decyzji o wyborze miejsca pracy,
 • planowaniu rozwoju zawodowego,
 • podjęciu decyzji o wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia.

Pr    Pracownik urzędu pracy posiada również zasoby informacji obejmujące informacje o:

 1. zawodach i specjalnościach;
 2. rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 3. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 4. szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 5. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 6. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 7. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 8. zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 9. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 10. warunkach świadczenia pracy;
 11. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 12. projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

Projektowanie stron: mescaldesign.pl