Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych

 

Zasady przyznawania okresowej zwrotnej pomocy państwa osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę oraz warunki korzystania z pomocy i jej zwrotu


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964)
 
1.Pomoc może być przyznana kredytobiorcy zobowiązanemu do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po dniu 1 lipca 2008 r. utracił pracę rozumianą jako:
a.zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub
b.prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
– oraz zarejestrował się jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego.
2.Pomoc nie może być przyznana, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
3.Pomoc nie może być przyznana:
a.na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy. W takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy,
b.jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
c.jeżeli w dniu złożenia wniosku o pomoc uprawniony lub jego małżonek:
• jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
• jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4.Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych określonej w decyzji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5.Pomoc jest przekazywana w ratach miesięcznych do Kredytodawcy, nie wyższych niż 1 200 zł, na wskazany przez instytucję kredytującą rachunek przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego, przy czym liczba rat nie może być większa niż 12.
6.Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty na wniosek uprawnionego złożony według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

 

Przedmiotowy wniosek można pobrać w pokoju nr 11 na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 lub ze strony internetowej
www.pupradziejow.pl

 

7.Do wniosku uprawniony dołącza oświadczenie instytucji kredytującej oświadczenie według ustalonego wzoru.
8.W przypadku utraty statusu bezrobotnego przez uprawnionego, zbycia przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty lub zbycia przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania zaprzestaje się przekazywać raty pomocy z dniem otrzymania informacji, o których mowa. O zaprzestaniu przekazywania rat pomocy zostaje zawiadomiony uprawniony.
9.Zwrot pomocy przyznanej przez uprawnionego rozpoczyna się w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.
10.Starosta poinformuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskaże numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonać należy wpłat.
11.W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.
12.W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, starosta wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy przez uprawnionego.
13.Osoba, która otrzymała pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej środków z tytułu pomocy.
14.Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:
a.pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy;
b.na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo
w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:
 
1.Osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 11.
2.Telefonicznie pod numerem telefonu 054 285 2991 lub 054 285 3269

 

 

Pliki do pobrania
Ustawa_115_poz_964 2013-08-26 05:53:35 9,59 KB pobierz
Broszura_informacyjna_MPIPS 2013-08-26 05:53:35 9,59 KB pobierz
Wniosek_i_oświadczenie_kredyt_mieszkaniowy 2013-08-26 05:53:35 9,59 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl