Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Zwrot kosztów dojazdu

REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW PRZEJAZDU
LUB ZAKWATEROWANIA OBOWIĄZUJĄCY BEZROBOTNYCH, POSZUKUJACYCH PRACY ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAREJESTROWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZIEJOWIE NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

Opracowany na podstawie:

1)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149).
2)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92).

Rozdział I

Postanowienia ogólne
                                                                     § 1
Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia
z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
2)uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                                                                  
                                                                      § 2
Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
2)mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
3)uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot  kosztów zakwaterowania.

                                                                       § 3

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej koszty przejazdu lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związane z udziałem w szkoleniach bezrobotnemu, poszukującemu pracy oraz osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy niepozostającej w zatrudnieniu, skierowanemu na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

                                                                       § 4
Starosta może zwrócić bezrobotnemu oraz osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy niepozostającej w zatrudnieniu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

                                                                       § 5

Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

                                                                      § 6
Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Rozdział II

Warunki finansowania kosztów przejazdu lub zakwaterowania:

                                                                      § 7
1.Zwrotowi mogą podlegać koszty przejazdu albo zakwaterowania w przypadku osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie:
1)do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
2)do pracy,
3)na szkolenie,
4)do odbywania stażu,
5)do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
6)do odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
7)na badania lekarskie lub psychologiczne,
8)do prac społecznie użytecznych.
2.Zwrotowi podlegać będą koszty przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, własnym lub użyczonym środkiem transportu na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty na paliwo (faktury VAT).
2’.Zwrotowi, za wyjątkiem kosztów wymienionych w § 7 pkt 1 ppkt 3, podlegać będą koszty powyżej 90,00 zł do wysokości nie wyższej niż koszt przejazdu najtańszym środkiem transportu obsługiwanym przez przewoźnika w zakresie komunikacji publicznej.                                         
2’’.Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie odbywa się w wysokości 100% poniesionych kosztów do wysokości nie wyższej niż koszt przejazdu najtańszym środkiem transportu obsługiwanym przez przewoźnika w zakresie komunikacji publicznej. Zapis § 7 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
3.Zwrot kosztów zakwaterowania dokonywany będzie w wysokości powyżej kwoty 90,00 zł nie wyższej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie, za który składane jest rozliczenie.
4.Zwrot kosztów przejazdu w przypadku przejazdu własnym samochodem osobowym ustalany będzie w następujący sposób: cena biletu miesięcznego podzielona przez 30 dni, pomnożona przez ilość dni obecności w pracy, na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu następnie pomniejszona o kwotę 90,00 zł.
5.W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dokonywania zwrotów kosztów dojazdu w pełnej wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jeżeli wynika  to z założeń projektów programów specjalnych realizowanych ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Rozdział III

Rozliczenia kosztów przejazdu lub zakwaterowania:

                                                                     § 8

1.Osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 1, 2, 4, 5, 6 może złożyć wniosek o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania:
1)wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 1, 5 i 6 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2)wzór wniosku o zwrot kosztów zakwaterowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
3)wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 4 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2.O rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Starosta powiadamia wnioskodawcę na piśmie.
3.Zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania poniesionych w okresie poprzedniego miesiąca, Starosta dokonuje po przedłożeniu przez osobę spełniającą warunki, o których mowa w § 1 lub 2 rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów.
1) wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
2) wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
4. Zwrotu kosztów przejazdu poniesionych przez osobę spełniającą warunki, o których mowa w § 4, Starosta dokonuje po przedłożeniu rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów.Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 6.
5.Do rozliczeń, o których mowa w ust. 3 lub 4 należy załączyć dokumenty potwierdzające faktycznie poniesione koszty, a w szczególności:
1) bilety jednorazowe lub miesięczne przewoźników komunikacji publicznej,
2)rachunki lub faktury VAT wystawione przez innych przewoźników wykonujących usługi w zakresie komunikacji publicznej,
3)rachunki, faktury VAT lub pokwitowania wpłaty związane z zakwaterowaniem,
4)oświadczenie wnioskodawcy w przypadku przejazdu samochodem osobowym, którego wzór stanowi załącznik nr 7, kserokopię prawa jazdy, kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którego osoba spełniająca warunki jest właścicielem lub współwłaścicielem, faktury VAT potwierdzające faktycznie poniesione koszty na paliwo, zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o najniższym koszcie biletu miesięcznego na danej trasie,
5) inne dokumenty wymagane przez Starostę w celu ustalenia faktycznie poniesionych kosztów.  

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

                                                                    § 9

Starosta może finansować koszty przejazdu lub zakwaterowania kierując się racjonalnością gospodarowania środkami Funduszu Pracy i stopniem wykorzystania przyznanego limitu.
                                                                   
                                                                    § 10

Wnioski złożone a nie rozpatrzone przed datą  zatwierdzenia nowego regulaminu podlegać będą rozpatrzeniu wg nowego regulaminu.

Pliki do pobrania
Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania 2013-08-26 05:41:17 14,1 KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 2013-08-26 05:41:17 12,3 KB pobierz
ROZLICZENIA 2013-08-26 05:41:17 13 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl