Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Zasiłki

Okres pobierania zasiłku wynosi:
1.180 dni- dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
2.365 dni  - dla bezrobotnych:
a)zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
b)powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20- letni okres uprawniający do zasiłku, lub
c)którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
d)samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat .

 

 

 

wysokość zasiłku

80%  

100%

120%

okres uprawniający do zasiłku do 5 lat

okres uprawniający do zasiłku od 5 do 20 lat

okres uprawniający do zasiłku powyżej 20 lat

 

 

 

Od 1 czerwca 2014 roku obowiązuje nowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych

 

Okres obowiązywania

80%

100%

120%

W okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

664,90

831,10

997,40

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 

522,10

652,60  

783,20

 

 

Uwaga:
Nowa wysokość zasiłku przysługiwać będzie bezrobotnym którzy nabędą prawo do zasiłku od dnia 01.01.2010 r. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed dniem 01.01.2010 r. będą wypłacane w dotychczasowej wysokości.

 

 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl