Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy;
 • Realizacji krajowej oferty pracy;
 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy;
 • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym;
 • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną;
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy;
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

 

 

Pośrednictwo pracy jest prowadzone przez:

 • Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z osobą zarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy
  w ramach pośrednictwa pracy;
 • Bezpośredni kontakt pośrednika pracy z pracodawcą w celu przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienie pracodawcy propozycji pomocy w ramach pośrednictwa pracy;
 • Udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane;
 • Umożliwianie zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pośrednikiem pracy;
 • Giełdę pracy, będącą zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 • Targi pracy, będące zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

 

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone   
     nieodpłatnie,  zgodnie z zasadami:

 

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznaczające wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym
  i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

            

 

  Pośrednictwo pracy dla pracodawców

 

                                           Jak złożyć krajową ofertę pracy:

Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również złożyć telefonicznie, nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub przesłać pocztą elektroniczną.

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa
w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację
o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów  z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanym dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy
na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:

a)    upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach

 

O czym należy pamiętać:

 • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.
 • Krajowa oferta pracy może zostać zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wybranym przez pracodawcę.
 • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowej oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, a także poinformowania urzędu pracy czy zgłosił ofertę pracy w innym urzędzie pracy.
 • W wypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Niezapełnienie zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy można pobrać osobiście
w urzędzie lub ze strony internetowej www.pupradziejow.pl


Podstawa Prawna

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U., poz. 667)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.. poz. 149)

 

 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl