Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Rejestracja bezrobotnych

 

Osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia kartę rejestracyjną zgodnie z posiadanymi dokumentami

 • wypełniane są tylko pola białe tej karty,
 • każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji, 
 • osoba rejestrująca się  poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

 

 

Podstawowe dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • dyplom, świadectwo szkolne, zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia (oryginały i kserokopie),
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (oryginały i kserokopie),
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (w razie jego posiadania).

 

Ponadto:

 • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności ( w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • zaświadczenie o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz odpowiednią decyzję ZUS (dotyczy osób, które zakończyły pobieranie jednego z ww. świadczeń),
 • decyzję z KRUS o podleganiu, bądź też nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (dotyczy osób, które mieszkają wspólnie z rolnikiem lub posiadają gospodarstwo rolne),
 • zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o ilości posiadanych lub dzierżawionych ha przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne lub ich współmałżonków), 
 • zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym wynagrodzeniu w poszczególnych  miesiącach od których był opłacany ZUS i Fundusz Pracy (dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia), 
 •  legitymację ubezpieczeniową,  
 • książeczkę wojskową,
 • numery ewidencyjne (PESEL) dzieci i współmałżonka – w przypadku zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego z podaniem podstawy wymiaru zasiłku uwzględniającej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób, które po ustaniu zatrudnienia korzystały z jednego z ww. świadczeń).

 

Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić:
 • decyzję o wykreśleniu działalności gospodarczej,
 • Regon,
 • wpis w legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

    

Osoby zwolnione z zakładów karnych przedkładają:

 • dokument potwierdzający okres odbywania kary,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym,
 • świadectwo pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl