Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę

 

STYPENDIUM Z TYTUŁU KONTYNUACJI NAUKI

 

Podstawa prawna art. 55 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn.  Dz.U.z 2015r.,poz.149 /

1.O stypendium mogą ubiegać się osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych która
w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną
lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
2.Starosta Radziejowski, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium
w wysokości 100 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radziejowie:
1)zaświadczenie ze szkoły / uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki z datą rozpoczęcia nauki,
2)zaświadczenie ze szkoły / uczelni z którego winno wynikać, że szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz status szkoły dla dorosłych, a w przypadku szkoły wyższej – system podjętych studiów,
3)zaświadczenie z zakładu (ów) pracy członka (ów) rodziny o wysokości dochodu brutto i netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
4)zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach brutto i netto członka (ów) rodziny prowadzącego (ch) pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy o pomocy społecznej lub zaświadczenia o formie opodatkowania
(w przypadku działalności opartej na podatku ryczałtowym),
5)zaświadczenie wystawione przez gminę lub aktualny nakaz płatniczy o posiadaniu lub użytkowaniu gospodarstwa rolnego przez bezrobotnego oraz członka (ów ) rodziny,
6)kserokopie decyzji o wysokości emerytury, renty lub innych przyznanych świadczeń dla członków rodziny,
7)zaświadczenie lub decyzja ośrodka pomocy społecznej / zakładu pracy w przypadku otrzymywania świadczeń rodzinnych,
8)decyzja organu w przypadku pobierania dodatku mieszkaniowego,
9)zaświadczenie z instytucji właściwej w przypadku uzyskiwania dochodu z innego tytułu,
10)zaświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
11)oświadczenie  wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium na kontynuowanie nauki.
4.Stypendium z tytułu kontynuacji nauki przyznawane i wypłacane jest od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przez okres 12 miesięcy.
5.Podstawą wypłaty stypendium jest comiesięczne złożenie następujących dokumentów:
1.zaświadczenie ze szkoły /uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki w miesiącu,
za który wypłacane jest stypendium,
2.zaświadczenie lub decyzja ośrodka pomocy społecznej / zakładu pracy w przypadku otrzymywania świadczeń rodzinnych,
3.zaświadczenie z zakładu (ów) pracy członka (ów) rodziny o wysokości dochodu brutto i netto,
4.kserokopie decyzji o wysokości emerytury, renty lub innych przyznanych świadczeń dla członków rodziny,
5.zaświadczenie z instytucji właściwej w przypadku uzyskiwania dochodu z innego tytułu.
6.Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
7.Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę
w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

 

Pliki do pobrania
Regulamin stypendium z tyt.nauki 2015-04-15 09:59:49 198 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl