Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Zarejestrowana osoba traci statusu bezrobotnego, gdy:

Utrata statusu następuje w sytuacji, gdy bezrobotny:  
1) Nie spełnia warunków nabycia i zachowania statusu osoby bezrobotnej (np. podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej itp.).
2) Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.
3) Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje  od następnego dnia  po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub wniesienia wkładu.
4) Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu rozpoczęcia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
5) Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w inne formie pomocy określonej w ustawie.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
    - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
    - 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
    - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

6)Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres:
- 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
- 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
- 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,

7)Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
8) Z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
    - 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
    - 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
    - 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.
9) Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej ustawie.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
    - 120 dni w przypadku pierwszego skierowania,
    - 180 dni w przypadku drugiego skierowania,
    - 270 dni w przypadku trzeciego i każdejgo kolejnego skierowania.
10) Pozostaje niezdolna do pracy w skutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi 30 dni kalendarzowych.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
11) Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach - ZUS ZLA
12) Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl