Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2011-12-05

notatka z seminarium z 29 listopada 2011

W dniu 29 listopada 2011 odbyło się seminarium, której organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie.

Przedmiotem seminarium była sytuacja na lokalnym rynku pracy, szczególnie prezentacja wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2011 roku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie lokalnych władz, pracownicy oświaty (dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane tematyką poruszaną w trakcie seminarium.

W trakcie spotkania prezentacje przedstawili nie tylko pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy ale również ŁŚrodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie, Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu.

   
   
   
Pliki do pobrania
Wybrane problemy sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 2011-12-05 09:18:19 490 KB pobierz
Prezentacja MCK w Radziejowie 2011-12-05 09:17:18 1,22 MB pobierz
Podjęcia pracy przez osoby wyrejestrowane z ewidencji Powiatowego 2011-12-05 09:16:59 399 KB pobierz
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych I półrocze 2011 2011-12-05 09:16:25 2,02 MB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

2011-11-18

Zaproszenie na seminarium

W dniu 29 listopada 2011 roku odbędzie się seminarium, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie.

Seminarium poświęcone będzie omówieniu sytuacji na powiatowym rynku pracy, a w szczególności prezentacji wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2011 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest instrumentem mającym na celu krótkookresowe prognozowanie popytu na pracę w określonych zawodach. Wiedza w tym zakresie pozwala między innymi na lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Seminarium organizowane jest w ramach  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadaŁ„ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W związku z organizacją seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy oraz planowaniem kierunków kształcenia, do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w seminarium do dnia 23 listopada 2011r. do godziny 1200 do Małgorzaty Jeryś – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ PUP w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, P.11, tel. 054 285 2991 lub 054 285 3269. 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2011-05-19

Projekt Profesjonaliści

W roku 2011 PUP w Radziejowie realizacjuje projekt „Profesjonaliści” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 PO KL.

 

Odbiorcą pomocy przewidzianej w ramach projektu jest PUP w Radziejowie i jego pracownicy. W ramach projektu finansowany będzie etat jednego doradcy zawodowego oraz szkolenia dla kluczowych pracowników urzędu pracy, tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalisty ds. rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy.

W projekcie zaplanowano również upowszechnienie wyników Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, które jest badaniem powiatowego rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na konkretne zawody oraz przeprowadzenie badania podjęć pracy przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Badanie ma być uzupełnieniem danych zawartych w raporcie z monitoringu zawodów, którego założeniem jest zbadanie popytu na konkretne zawody na rynku pracy.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zwiększenia dostępności usług doradców zawodowych, polepszenia jakości tych usług. Dzięki upowszechnieniu wyników MZDiN szkoły mają informację na temat preferowanych kierunków kształcenia a pracodawcy na temat ilości osób bezrobotnych w danym zawodzie.

 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

2011-04-27

Notatka z seminarium z 27 kwietnia 2011

W dniu 27 kwietnia b.r. odbyło się seminarium, której organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. Tematem seminarium była prezentacja wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za II półrocze 2010 roku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie lokalnych władz, pracownicy oświaty (dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane tematyką poruszaną w trakcie seminarium.

Po otwarciu seminarium przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Ewę Głowacką głos zabrała Pani Barbara Kalita, która omówiła wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz omówiła wyniki badania pracodawców.

Następnie wystąpiła Milena Gralak-KapeliŁ„ska lider Klubu Pracy w PUP Radziejów, która omówiła wybrane problemy sytuacji na rynku pracy powiatu radziejowskiego.

Kolejnym prelegentem była Pani Ewelina Sędziak doradca zawodowy w PUP Radziejów, która przedstawiła wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyzkowych za II półrocze 2010r.

Następnie Pani Małgorzata Jeryś Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ w tut. Urzędzie omówiła wyniki przeprowadzonego badania podjęć pracy przez osoby wyrejestrowane z ewidencji PUP w 2010 roku.

Kolejne wystąpienie dotyczyło promocji projektu „Nowy Zawód – Nowa Szansa dla rolników i mieszkaŁ„ców wsi Kujaw i Pomorza”. Założenie projektu oraz postęp realizacji przedstawiła Pani Urszula Nowakowska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radziejowie.

W trakcie seminarium przedstawiono również założenia projektu „nowe kwalifikacje mieszkaŁ„ców w gminach powiatu radziejowskiego. Temat przedstawiła Pani Agnieszka Zawidzka z Lokalnej Grupy Działania w Radziejowie.

Kolejne wystąpienie poświęcone było stosowaniu zasady równości szans. Tematykę powyższą omówił Pan Maciej Smolarek z WUP w Toruniu.

Seminarium zostało zakoŁ„czone wystąpieniem Zastępcy Dyrektora PUP w Radziejowie Pani Ewy Głowackiej, która podziękowała zarówno prelegentom jak i uczestnikom za przybycie.

 

Pliki do pobrania
PPT PUP Radziejów Równość 2011-05-18 08:42:17 6,25 MB pobierz
Podjęcia pracy przez osoby wyrejestrowane z ewidencji PUP 2010 2011-05-18 08:40:03 356 KB pobierz
nowy zawód nowa szansa 2011-05-18 08:39:41 524 KB pobierz
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych II półrocze 2010 r. 2011-05-18 08:39:15 348 KB pobierz
monitoring regionalny 2011-05-18 08:38:48 648 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

2011-04-08

Zaproszenie na seminarium

W dniu 27 kwietnia 2011 roku odbędzie się seminarium, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie.

Seminarium poświęcone będzie omówieniu sytuacji na powiatowym rynku pracy, a w szczególności prezentacji wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za II półrocze 2010 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest instrumentem mającym na celu krótkookresowe prognozowanie popytu na pracę w określonych zawodach. Wiedza w tym zakresie pozwala między innymi na lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Seminarium organizowane jest w ramach  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadaŁ„ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W związku z organizacją seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy oraz planowaniem kierunków kształcenia, do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w seminarium do dnia 18 kwietnia 2011r. do godziny 1200 do Małgorzaty Jeryś – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ PUP w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, P.11, tel. 054 285 2991 lub 054 285 3269. 

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2010-11-19

notatka z seminarium

W dniu 15 listopada b.r. odbyło się seminarium, której organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. Tematem seminarium była prezentacja wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2010 roku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie lokalnych władz, pracownicy oświaty (dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane tematyką poruszaną w trakcie seminarium.

Po otwarciu seminarium przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Katarzynę BruździŁ„ską głos zabrał PanArtur Janas – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który przestawił wybrane problemy sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kolejnym prelegentem była Pani Barbara Kalita, która omówiła wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz omówiła wyniki badania pracodawców.

Następnie wystąpiła Pani Małgorzata Jeryś Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ w tut. Urzędzie, która omówiła wyniki przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2010r. oraz wyniki badania podjęć pracy przez osoby wyrejestrowane z ewidencji PUP.

Kolejne wystąpienie dotyczyło stosowania klauzuli społecznej przy okazji składania zamówieŁ„ publicznych. Kwestie związane ze stosowaniem klauzuli społecznej omówiła Pani Agnieszka Makowska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w PUP Radziejów.

W trakcie seminarium przedstawiono również korzyści płynące z zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Prezentację w tym zakresie omówił Pan Paweł Dąbrowski – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Radziejów.

Kolejne wystąpienie poświęcone było stosowaniu zasady równości szans. Tematykę powyższą omówił Pan Maciej Smolarek z WUP w Toruniu. Następnie zabrała głos Pani Bożena Gudanowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku , która zaprezentowała wyniki działalności punktu pośrednictwa pracy w Radziejowie.

W trakcie seminarium Wicedyrektor WUP w Toruniu wręczył uroczyste listy z podziękowaniem za dotychczasową współpracę Pani Katarzynie BruździŁ„skiej i Panu Marianowi ZieliŁ„skiemu.

Seminarium zostało zakoŁ„czone wystąpieniem Dyrektora PUP w Radziejowie Pani Katarzyny BruździŁ„skiej, która podziękowała zarówno prelegentom jak i uczestnikom za przybycie.

Pliki do pobrania
Gender-Mainstreaming-15.11.2010 2010-12-09 10:53:32 4,43 MB pobierz
klauzula spoleczna 2010-12-09 10:53:16 237 KB pobierz
KORZYSCI 50+ 2010-12-09 10:53:03 186 KB pobierz
MZDiN I polrocze 2010 2010-12-09 10:52:54 486 KB pobierz
Semin_PUP Radziejow 15_11_10 r.-monitoring zawodow 2010-12-09 10:52:40 472 KB pobierz
SYTUACJA NA RYNKU PRACY 15-11-2010 2010-12-09 10:52:27 1,63 MB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

2010-11-03

Zaproszenie na seminarium


W dniu 15 listopada 2010 roku odbędzie się seminarium, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie.

Seminarium poświęcone będzie omówieniu sytuacji na powiatowym rynku pracy, a w szczególności prezentacji wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2010 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest instrumentem mającym na celu krótkookresowe prognozowanie popytu na pracę w określonych zawodach. Wiedza w tym zakresie pozwala między innymi na lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Seminarium organizowane jest w ramach  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadaŁ„ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W związku z organizacją seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy oraz planowaniem kierunków kształcenia, do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

W związku z ograniczona liczba miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w seminarium do dnia 10 listopada 2010r. do godziny 1200 do Małgorzaty Jeryś – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ PUP w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, P.11, tel. 054 285 2991 lub 054 285 3269.


Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2010-11-03

Zaproszenie na seminarium

W dniu 15 listopada 2010 roku odbędzie się seminarium, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie.

Seminarium poświęcone będzie omówieniu sytuacji na powiatowym rynku pracy, a w szczególności prezentacji wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za I półrocze 2010 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest instrumentem mającym na celu krótkookresowe prognozowanie popytu na pracę w określonych zawodach. Wiedza w tym zakresie pozwala między innymi na lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Seminarium organizowane jest w ramach  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadaŁ„ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W związku z organizacją seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy oraz planowaniem kierunków kształcenia, do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

W związku z ograniczona liczba miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w seminarium do dnia 10 listopada 2010r. do godziny 1200 do Małgorzaty Jeryś – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ PUP w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, P.11, tel. 054 285 2991 lub 054 285 3269.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2010-04-27

Seminarium informacyjne 19.04.2010r.

            W dniu 19 kwietnia b.r. odbyło się seminarium, której organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. Tematem seminarium była prezentacja wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych  i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za 2009 rok.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie lokalnych władz, pracownicy oświaty (dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane tematyką poruszaną w trakcie seminarium.

                                                 

 

Po otwarciu seminarium przez Starostę Radziejowskiego Pana Mariana ZieliŁ„skiego, głos zabrał Pan Artur Janas – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który przestawił wybrane problemy sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

                                        

Kolejnym prelegentem była Pani Agnieszka Makowska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w PUP Radziejów, która przestawiła sytuację osób w wieku 50-64 lata na rynku pracy powiatu radziejowskiego.

                                           

Następnie wystąpiła Pani Małgorzata Jeryś Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i ŁŚwiadczeŁ„ w tut. Urzędzie, która omówiła wyniki przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radziejowskim za rok 2009.

                                              

Kolejne wystąpienie poświęcone było pracy doradczej z młodzieżą w szkole oraz na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. Tematykę powyższą omówił Pan Robert Zaradzki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

                                             

Wszystkie wystąpienia podsumował Pan Artur Janas odnosząc ich treść do aktualnej  i przyszłej sytuacji na rynku pracy.
Seminarium zostało zakoŁ„czone wystąpieniem Zastępcy Dyrektora PUP  w Radziejowie Pani Ewy Głowackiej, która podziękowała zarówno prelegentom jak i uczestnikom za przybycie.

Pliki do pobrania
wybrane-problemy-rynku-pracy-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.pps 2010-04-27 11:28:37 1,6 MB pobierz
bezrobocie-wsrod-osob-powyzej-50-r-z-w-powiecie-radziejowskim.pps 2010-04-27 11:28:37 332 KB pobierz
mzdin-za-rok-2009.pps 2010-04-27 11:28:37 521 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2010-04-27

W dniu 19 kwietnia b.r. odbyło się seminarium, której organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. Tematem seminarium była prezentacja wyników przeprowadzonego monitoringu zawodów deficy

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl