Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

11:09

2016-10-18

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Missing
Z uwagi na to, że Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie dysponuje jeszcze środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2016 r., nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostaje przedłużony do dnia 15 listopada 2016 r.
czytaj więcej

09:41

2016-05-20

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

06:58

2015-10-30

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

07:43

2015-09-02

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

08:48

2015-02-06

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
czytaj więcej

2015-01-29

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.
Kto i w jaki sposób może otrzymać refundację?
•podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
•niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
•osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381,
z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubiegając się jako podmiot, przedszkole lub szkoła, refundację kosztów można otrzymać,
w przypadku gdy Wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

•prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
(do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) lub prowadząc działalność (w przypadku przedszkola i szkoły)
na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
•nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem w drodze dokonanego przez Wnioskodawcę wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,
•nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
•nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
•złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Ubiegając się jako producent rolny, refundację kosztów można otrzymać, w przypadku gdy Wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

•nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem
w drodze dokonanego przez Wnioskodawcę wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,
•nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
•nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
•posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeni dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
•zatrudniał w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
•złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
Co należy zrobić, aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu zakupów, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

W jakiej wysokości przysługuje refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?
Powiatowy urząd pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Refundację można otrzymać po:

•przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji,
•stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy utworzenia i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
•zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy umowie.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
Podstawa prawna

•ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) – art. 46
•rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457, z późn. zm.)

•rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1)
•rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9)

Pliki do pobrania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2015-01-29 08:26:45 77,5 KB pobierz
Oswiadczenie dotyczace sprawozdan finansowych (15) 2015-01-29 08:26:45 31 KB pobierz
Oswiadczenie o niezaleganiu w zus krus i us (8) 2015-01-29 08:26:45 23 KB pobierz
OŚWIADCZENIE 2015-01-29 08:26:45 22,5 KB pobierz
Regulamin refundacji luty 2015 2015-01-29 08:26:45 287 KB pobierz
Wniosek na refundację dla producenta rolnego 2015-01-29 08:26:45 205 KB pobierz
Wniosek w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 2015-01-29 08:26:45 208 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

09:19

2014-10-14

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

11:33

2014-09-09

Ogłoszenie

Missing
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
czytaj więcej

14:09

2014-02-27

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Missing
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoły zainteresowane utworzeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, którzy pozostają w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl