Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

05:50

2016-08-18

Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych"

2013-08-26

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASADY I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z ORGANIZACJI SZKOLEŃ

 

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w szczególności w przypadku:
•braku kwalifikacji zawodowych,
•konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
•utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
•braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Istnieje możliwość skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia i przedłoży zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu go po ukończonym szkoleniu na minimum 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Koszt tego szkolenia, w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA!
Warunkami udziału w szkoleniu są:
-ustanowiony profil pomocy obejmujący swoim zakresem formę pomocy
w postaci szkolenia organizowanego na podstawie art. 40 n/w ustawy,
-przygotowany indywidualny plan działania uwzględniający w/w formę pomocy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe.
W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek  regularnie uczęszczać na zajęcia. W przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy istnieje obowiązek zwrotu kosztów szkolenia. Nie dotyczy to sytuacji, w której powodem przerwania szkolenia jest fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Koszt szkolenia oznacza:
•uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
•koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ww. ustawy,
•koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
•koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
•koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Informacje dotyczące standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń oraz opisy zawodów w kwalifikacji zamieszczone są na stronie internetowej http://www.psz.praca.gov.pl.

Rejestr instytucji szkoleniowych dostępny jest na stronie internetowej http://ris.praca.gov.pl.

Osoba uprawniona, zainteresowana  skierowaniem na wskazane przez siebie szkolenie, składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad i możliwości korzystania z organizacji szkoleń.

 

Pliki do pobrania
Dokumenty - FP 2015-04-01 08:42:24 95,5 KB pobierz
Dokumenty - BON 2015-04-01 08:42:24 97 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy,
 • pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy służy pomocą dla ludzi, którzy są na etapie rozpoczynania własnej kariery zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. Pomagamy osobom mające problemy z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy

 

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy oferuje także wsparcie poprzez następujące formy aktywizacji:

 • Giełdy pracy
 • Targi pracy
 • Staże
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Porady grupowe
 • Zajęcia aktywizacyjne
 • Grupowe informacje zawodowe
 • Spotkania informacyjne

Podstawą działalności Powiatowego Urzędu Pracy są następujące Akty Prawne:

 • Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • USTAWA z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.);
 • Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa z dnia 01 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125 poz. 1035);
 • Art.26 f ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r,. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź.zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawnej( Dz.U. Nr 194 z dnia 23.10.2007r., poz.1405);
 • Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaż enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62 poz. 317);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84);
Projektowanie stron: mescaldesign.pl