2013-08-26

Zasady kontaktów drogą internetową

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej". Po złożeniu dokumentu podpisanego elektronicznie otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Link do skrzynki:

 

https://www.eup.mpips.gov.pl/eup/php/index.php?_mod=formmod&_op=welcome&_setdomain=pup-radziejow2. Dokumenty podpisane elektronicznie mogą być również dostarczone osobiście przez interesantów do Sekretariatu PUP (ul: Kościuszki 20/22  pokój nr 7, parter) na następujących nośnikach danych: płyta CD-R/DVD-R/CD-RW/DVD-RW; pamięć Flash USB (pendrive) (FAT16/32); dyskietka MS-DOS 1,44 MB 3,5". Nośniki powinny posiadać możliwość zapisu danych i co najmniej 100 KB wolnego miejsca. W przypadku nośników CD-R/DVD-R/CD-RW/DVD-RW powinny one zostać nagrane w trybie multisesyjnym  (z możliwością późniejszego dogrania danych).

 


 3. POWIATOWY  URZĄD PRACY W RADZIEJOWIE INFORMUJE, ŻE NIE UDZIELAMY ODPOWIEDZI NA KORESPONDENCJĘ OTRZYMYWANĄ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, KTÓRA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 63 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960R. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KTÓREGO BRZMIENIE JEST NASTĘPUJĄCE: 

" Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i  żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy

 


4.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie akceptuje formaty dokumentów elektronicznych przytoczone ww. Rozporządzeniu. W szczególności przy danych tekstowych będą przyjmowane dokumenty *.doc (Word 97-2003) oraz wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu OpenOffice - OpenDocumentFormat (ODF). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: *.jpg, *.gif, dla danych skompresowanych: *.zip, *.rar.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin